សូមណែនាំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.0 lollipops

ដោយបានពាំនាំមកជាមួយនូវលក្ខណៈពិសេសថ្មីជាច្រើនពីការរចនាថ្មីនៃការជូនដំណឹងផ្ទាល់ខ្លួន សូមទទួលយកនូវការអាប់ដេតថ្មីដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.0 Lollipop ។