អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកម្ពុជានិងធ្វើសិក្ខាសាលាមួយអំពី Bribespot

Bribespot គឺជាឧបករណ៍រាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទអនាមិកមួយអំពីអំពើពុករលួយដែលមាន គោលបំណងដើម្បីដៅផែនទីចេញពីចំណុចអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សិក្ខាសាលានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2014 ។