ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅលើលំហអាកាសដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គ

ឥលូវនេះបច្ចេកវិទ្យាដែលបានជួយតំបន់រងគ្រោះមហន្តរាយនៅប្រទេសនេប៉ាល់និងទឹកជំនន់ប្រទេសបង់ក្លាដែសត្រូវបានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ទន្លេមេគង្គហើយ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អប្រសើរនិងអាចទប់ទល់គ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗហើយនិងអាចជួយទប់ទល់ទៅនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ។