ចង្វាក់នៃសុខភាព : Telehealth នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេហ៍

Geeks នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញពីវិស័យថែទាំសុខភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រៀបធៀបអំពីតម្លៃនៃការថែទាំសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ី។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី telehealth នៅក្នុងតំបន់និងអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទកំពុងជួយដល់វិស័យថែទាំសុខភាពនៅទីនេះ។