ព្រឹត្តិការណ៍ដៅផែនទីក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញនារដូវកាលទី 2 របស់ក្រុម GBG

ព្រឹត្តិការណ៍ដៅផែនទីរបស់ក្រុម GBG Phnom Penh គឺបានត្រឡប់មកវិញហើយសម្រាប់ រដូវកាលទី ២ នេះ។ ពេលនេះអ្នកចូលរួមនឹងផ្តោតលើការដៅផែនទីលើពត៌មានអាជីវកម្ម ក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះដោយកែសម្រួលពត៌មានរបស់ពួកគេនៅលើផែនទី។