តើក្រុមអនាមិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រជាជនរឺជាក្រុមអនាធិបតេយ្យរបស់ពិភពលោក ?

ស្វែងយល់អំពីអង្គភាពបំបាំងមុខដែលជាក្រុមអនាមិកខណៈពេលដែលពួកគេប្រកាសសង្រ្គាមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា !