កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Khmer PreSchool – របៀបដ៏រីករាយក្នុងការរៀនភាសាខ្មែរ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយដែលបានបង្រៀនកុមារពីរបៀបដើម្បីអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរ ឥឡូវនេះមានវត្តមានហើយ!