ក្រុមហ៊ុន Rocket Internet បានបើកដំណើរការវិបសាយស្វែងរកការងារថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កាលពីថ្ងៃ​ទី 9 ខែ​មិថុនា ​កន្លងទៅនេះ Everjobs​​ ដែលជាវិប​ផត​ថល​អាជីព​ការងារ​ថ្មី​មួយ​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ជា​ផ្លូវការរបស់​ខ្លួន​​នៅក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ​។ ដោយមានការគាំទ្រ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ Rocket Internet, វេទិការបស់ Everjobs ផ្តល់​ជូន​នូវទី​ផ្សារដែលកំពុងតែមានការ​រីក​ចម្រើន​នៅក្នុងតំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​និងនៅ​តំបន់អាហ្វ្រិក​ដោយ​មាន​អាជីពការងាររាប់ពាន់សម្រាប់​អ្នក​ជំនាញ​។