បច្ចេកវិទ្យា Verboice របស់អង្គការ InSTEDD ជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏សាមញ្ញសំរាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមានតំរូវការ

សូមស្វែងយល់អំពីរបៀបដែល Verboice បានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដូចដែល Geeks នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសំភាសន៍ជាមួយនិងលោក ប៊ុនថារម្យ និងលោក Joe Agoada។