ការប្រកាសពីយុទ្ធសាស្រ្តឌីជីថល សំរាប់កិច្ចប្រជុំអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នាំ 2014

​យុទ្ធ​សា​ស្រ្តឌីជីថល​សម្រាប់​​កិច្ចប្រជុំ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ឆ្នាំ 2014 គឺ​ជាព្រឹត្តិការណ៍​​លើក​ដំបូងមួយ​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ស៊េរីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុង​រយៈ​ពេល​បី​ឆ្នាំ​ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​កិច្ច​សហការ​គ្នា​អោយ បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ក្នុង​ចំណោម​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​។ លទ្ធផលរបស់​ព្រឹត្តិការណ៍​នៃ​សម្ព័ន្ធភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់ DSDS 2014 នឹង​ត្រូវ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ Institute of Management ក្នុងទីក្រុង​ម៉ា​កា​ទី (ប្រទេសហ្វីលីពីន​) នៅ​ថ្ងៃទី 2 និង​ទី 3 ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ 2014។