ទទួលយកនូវបច្ចេកវិទ្យា Holographic ជាមួយនិងទូរស័ព្ទ Takee

បច្ចេកវិទ្យា Holography បានឈានចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃជាលើកដំបូងក្នុងទំរង់ជាទូរស័ព្ទ ទំនើបថ្មី Takee ។