កម្មវិធី GDG DevFest ភ្នំពេញឆ្នាំ 2016 ក្រោមប្រធានបទស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីជួយដល់ស្ត្រី

កម្មវិធី GDG DevFest នៅឆ្នាំនេះនឹងមានការប្រកួត Hackathon ចំនួន 10 ក្រុមនៅក្នុងកម្មវិធី 2 ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដែលអាចជួយស្ត្រីអោយមានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបាននូវការការពារ។