បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Gary Elshaw អំពី GFN Challenge

យើងបានសំភាសន៍ជាមួយនឹងក្រុមមួយដែលមកពីប្រទេសញូវែលសេឡង់ លោក Gary Elshaw ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគម្រោងរបស់ GFN នាឆ្នាំនេះនិងចំណាប់អារម្មណ៍ដទៃទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពអាជីវកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជា !