ទូរស័ព្ទ LG G Pro Lite Dual

ជួបជាមួយទូរស័ព្ទ LG G Pro Lite Dual ​ ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់នូវ​​បទ​ពិសោធ​ន៍ ដ៏មាន​គុណភាព​សំរាប់ស្មា​ត​ហ្វូ​នដែលមានលំដាប់​តម្លៃ​មធ្យម។