ព្រឹត្តិការណ៍ Technovation Challenge នៅប្រទេសកម្ពុជា : នាំស្រ្តីឆ្ពោះទៅកាន់បច្ចេកវិទ្យា

អ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងនូវទីកន្លែងដែលនារីមួយចំនួនចង់បន្តតំនើរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ មែនហើយ ពួកគេប្រហែលជានៅឯ Technovation Challenge ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ មួយដែលមានរយៈពេល 5 សប្តាហ៍ដោយមានក្មេងស្រីដែលមានអាយុចាប់បី 13 ឆ្នាំ ទៅ 23 ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពិតៗជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដែលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ។