បទសម្ភាសន៍ស្តីអំពីយាន្តបម្រើ Infinium

តើអ្នកធ្លាប់បានឮអំពីយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សជិះដែលអាចបម្រើម្ហូបអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដែរឬទេ? ជាការប្រសើរណាស់ ឥឡូវនេះអ្នកនឹងបានជួបវាហើយ !