ការសង្ខេបឡើងវិញនូវព្រឹត្តិការណ៍ ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតសំរាប់ការ អភិវឌ្ឍន៍

កាលពីថ្ងៃ​ទី 8 ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ 2014 កន្លងទៅនេះ ការតាំងពិ​ពណ៌​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​​​ច្នៃប្រឌិតសំរាប់ការ​អភិវឌ្ឍន៍ ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឯ Development Innovations កម្ពុជា​។