អ្នកឈ្នះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំតំបន់អាស៊ី – ចំនេះដឹងថ្មីៗបំផុតនិងគន្លឹះស្តីអំពីការបង្កើតធុរកិច្ច

ក្នុងនាមជាអ្នកបង្កើតធុរកិច្ចម្នាក់អាចជាដំណើរមួយដ៏ដ៏គួរអោយរំភើប ប៉ុន្តែវាក៏អាចត្រូវបានបំពេញដោយភាពឡើងចុះដែរ។ Geeks នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយអ្នកឈ្នះដែលទទួលបានចំនាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំតំបន់អាស៊ីដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើររបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏តូចនេះនិងអំពីរបៀបដែលពួកគេបានធ្វើចាប់តាំងពីពួកគេបានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតនេះ ។