សាលាដុនបូស្កូកម្ពុជាចាប់យកនូវ វិស័យបច្ចេកវិទ្យា

សាលាដុនបូស្កូនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់យកឱកាសរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា អរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សិស្សបរទេស Veritas ដែលបានជំរុញអោយមានការ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនមូលនិធិ ។