ព្រឹត្តិការណ៍នៅ DI: អាហារូបករណ៍ បច្ចេកវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ គ្រប់គ្រង

នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី 27 ខែ​សីហា​នេះ ចាប់ពី​ម៉ោង 6 ល្ងាច ​រហូតដល់​ម៉ោង 7 យប់ ​អ្នកស្រី Slattery នឹង​និយាយ​អំពី​អា​ហា​រូបករណ៍​ដែល​អាច​រក​បាន​ជាច្រើនកន្លែងសម្រាប់​សិស្ស​និស្សិត​ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​សិក្សា​លើមុខវិជ្ជាប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​និងភាពច្នៃប្រឌិតនៅសាកល វិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រងក្នុងខែ​តុលា​ខាងមុខនេះ​។