សិក្ខាសិលាស្តីអំពីការស្វែងរក ឧទាហរណ៍នៃបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍

The Social Innovation Lab of Kampuchea (SILK) គឺជាគម្រោងហិរញ្ញប្បទានមួយរបស់ USAID ដែលទើបបានរៀចចំសិក្ខាសិលាមួយស្តីអំពី ” ស្ត្រីនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា ” ។ វគ្គសិក្ខាសិលាទាំងនេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវឱកាសក្នុងការសិក្សានិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងបង្រៀនអំពីប្រធានបទដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដូចជា UX និង ទូរស័ព្ទរួមជា មួយនឹងការផ្តោតលើភាពជាសហគ្រិននៅក្នុងសង្គមនិងផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ។
នៅថ្ងៃទី 13 ខែមករា វគ្គសិក្ខាសិលាស្តីអំពី ស្ត្រីនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាបានដោះស្រាយជាមួយនឹង ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងមួយចំនួនពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដោយមានការចូលរួមពីលោកស្រី Jessica Heinzelman ជាអ្នកជំនាញ ICT ជាន់ខ្ពស់មួយដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេស កេនយ៉ា នីហ្សេរីយ៉ា ទុយណេស៊ី ប៊ូរុនឌី អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ហ្ស៊កដានី ហ្សំបៀ អាហ្វហ្គានីស្ថាន ហ្ស៊ីមបាវេ កម្ពុជា សេរ៉ាឡេអូន និង ប៉ាគីស្ថាន។
លោកស្រី Jessica បានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅក្នុងការគាំទ្រដល់អង្គការក្រៅ រដ្ឋាភិបាល និង អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេតាមរយៈធនធាន បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងពត៌មាន ។
ករណីសិក្សាដែលត្រូវបានលើកឡើងបានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ពីគម្រោងដែលបានអនុញ្ញាតក្នុងការផ្តល់ពត៌មានផ្នែកច្បាប់ដល់ស្ត្រីនិងកុមារីនៅក្នុងប្រទេស … More