ជួបជាមួយសហគ្រិនសង្គមដ៏បំផុសគំនិតបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញ!

ក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍ Impact Talks ប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួន នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងឃើញមានការបំផុសគំនិតពីសហគ្រិនសង្គមដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។