បទសម្ភាសន៍: ចាប់ផ្តើមការបញ្ចូលគ្នា ជាមួយនឹង Design Phnom Penh

សហគមន៍ដែលកើតមានឡើង​នា​ពេល​ខាង​មុខនេះ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​រចនា​ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​នូវ រូបភាពអរូបីដ៏​ទាន់សម័យ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​វត្ថុប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​។ Design Phnom Penh ​គឺ​ជាអ្វី​ ទាំងអស់អំពី​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​។ ការចង់​ដឹង​ចង់​ឃើញ​ដ៏​ពេញទំហឹង​នេះ​គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ភាពជាប់ ទាក់ទិនទៅនិង​សមាជិក​ពីរ​នាក់គឺលោក Akira Morita និងលោក Boris Maguire ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​ពួក​គេមាន​វត្តមាននៅ​ទីនេះ​ដើម្បី​បន្ត​ការពង្រឹងស្មារតីនេះនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់​ជាតិ​។