សិក្ខាសាលាស្តីពីការការពារសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកទី 2 នៅ DI

សូមអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយស្តីអំពីសន្តិសុខពត៌មាននៅឯ Development Innovations នៅថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2014 ចាប់ពីម៉ោង 2:30 រសៀលរហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច។