កម្មវិធី Office 365 របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឥឡូវនេះកម្មវិធីការិយាល័យ Office 365 គឺមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយ។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើបណ្តាញ cloud, អ្នកអាចរំពឹងគិតថានឹងអាចសហការគ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួល!