ព្រឹត្តិការណ៍អុីនធឺណិតបើកទូលាយ 2016

ព្រឹត្តិការអុីនធឺណិតបើកទូលាយនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានវិលត្រលប់មកវិញហើយដោយផ្តោតលើប្រធានបទស្តីអំពី “យុគសម័យអុីនធឺណិត និងសិទ្ធិមនុស្ស” ដើម្បីអប់រំអ្នកប្រើប្រាស់អុីធឺណិតស្តីពីការប្រើប្រាស់ ICT ដើម្បីលើកកម្ពស់ អភិលបាលកិច្ចល្អក្នុងសង្គម និងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលើអុីនធឺណិត។