មជ្ឈមណ្ឌល Impact Hub ភ្នំពេញរៀបចំកម្មវិធីពានរង្វាន់ អេកូសហគ្រិន ដើម្បីអាកាសធាតុ

កម្មវិធីពានរង្វាន់អេកូសហគ្រិនដើម្បីអាកាសធាតុ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌល Impact Hub ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី 29 ខែតុលា ខាងមុខនេះហើយ! កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកដើម្បីចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នក និង ស្តាប់ការធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើន។