សន្និសិទបើកសម្ពោធស្តីអំពីមនុស្សយន្តដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជា

សន្និសិទបើកសម្ពោធស្តីអំពីមនុស្សយន្តជាលើកតំបូងនៅកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនា​ខាងមុខនេះ ហើយលោកអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញអោយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ។