ម៉ោងនៃការសរសេរកូដ : ជាសកម្មភាពដ៏រីករាយដើម្បីរៀនសរសេរកូដ

សូមពិនិត្យមើលឬចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការសរសេរកូដទាំងនេះដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយដែលបង្កើតឡើងដោយ code.org។ ការសរសេរកូដកាន់តែទទួលបាននូវរបៀបដើម្បីសប្បាយរីករាយបន្ថែមទៀត។