សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅកម្ពុជា

គម្រោង Development Innovations របស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC) ដើម្បីបង្កើតសៀវភៅណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។