ការស្វែងរកអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មកំពូលៗទាំង 100 របស់តំបន់អាស៊ី : Echelon Asia

ក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីឆ្នាំ 2015 នៃ Echelon Asia របស់ e27 ពួកគេនឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មកំពូលៗទាំង 100 ។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់នឹងមានឪកាសទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើន !