វាគឺជាពេលវេលាសម្រាប់កុមារកំព្រា កម្ពុជាដើម្បី KhodeUp

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ទាន់បាន​​ជួបកុមារី​ ​មីង​ហ៊​ន ដែលមានអាយុ 16 ឆ្នាំនោះ បន្ទាប់​មក​អ្នក​នឹងឃើញ​មាន​គម្រោង KhodeUp ចុង​ក្រោយ​ដែលមិនស្វែងរក​ប្រាក់កម្រៃរបស់​នាងនៅលើ បណ្តាញអ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ​តក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​​។ ​គឺ​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​មាន​រយៈពេលបួន​ស​ប្តា​ហ៍​សំរាប់យុវ​វ័យ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កុមារ​កំព្រា​ពន្លឺ​អនាគតដើម្បី​រៀន​ប​ច្ចេ​ក​ទស​កុំព្យូទ័រ​។