ព្រឹត្តិការណ៍ Startup Asia នៅ ប្រទេសសិង្ហបុរីឆ្នាំ 2014 ទាក់ទង ជាមួយនឹង Beacon-In

ស្រស់ៗពីព្រឹត្តិការណ៍ Startup Asia ប្រទេសសិង្ហបុរីឆ្នាំ 2014 អាជីវកម្ម Beacon-In បានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នា នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេដោយនូវផ្តល់វេទិកាមាតិកាទូរស័ព្ទចល័តជាមួយនឹងកម្មវិធី iBeacon ។