ថ្មជំនួយខ្នាតតូច : ថ្មក្រដាសដែលអាចប្រើប្រាស់សារឡើងវិញបាន

តើអ្នកធ្លាប់មានភាពបន្ទាន់ហើយអស់ពីថ្មពីទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកដែរឬទេ ? និងនៅលើកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នក (ដើម្បីសាកទូរស័ព្ទរបស់អ្នក) ក៏ដូចជាឧបករណ៍សាកថ្មចល័តរបស់អ្នក ? គំនិតនៃថ្មជំនួយខ្នាតតូចនេះគឺអាចជួយលោកអ្នកបាន។