បទសម្ភាសន៍ PIXTA Inc: តាមរយៈអាស៊ី Lens Flatly

អាជីវកម្មជប៉ុន PIXTA Inc បានមកទីនេះដើម្បីលក់មុខមាត់របស់អាស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ហើយពួកគេមិនភ័យខ្លាចក្នុងការទទួលស្គាល់ថា ពួកគេពិតជាធ្វើបានល្អនូវអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើ។ យើងបានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការផ្លាស់ទីរបស់ពូកគេមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយរៀបចំជាកិច្ចសំភាសន៍មួយនេះ។