កម្មវិធីបារខែមកំពង់ចាមឆ្នាំ ២០១៥ : ការត្រៀមខ្លួនសំរាប់ការចូលសមាហរន្តកម្មអាស៊ាន

ដើម្បីចូលរួមលើកម្ពស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា និងដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលសមាហរន្តកម្មអាស៊ាន នាចុងឆ្នាំ២០១៥នេះ ក្រុមការងារបារខែមកម្ពុជានឹងត្រូវបានចំសិក្ខាសាលា បារខែមកំពង់ចាម ២០១៥ នេះឡើង។ កម្មវិធីនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៥ និងទី ៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០ ព្រឹក ដល់ ៤ល្ងាច។