ព្រឹត្តិការណ៍យុវជន Spike វៀតណាម ឆ្នាំ 2014: រហូតដល់ហ្គេមរបស់អ្នក

ជាទូទៅនៅពេលដែលក្រុមនេះបានសំដែងនោះ ពួកគេខិតខំសំដែងយ៉ាងខ្លាំង ការប្រកួតប្រជែងយុវជន Spike វៀតណាម គឺនៅទីនេះដើម្បីចាប់យកស្មារតីនៃហ្គេមនេះដោយផ្តល់ការណែនាំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ទេពកោសល្យច្នៃប្រឌិតរបស់យុវវ័យវៀតណាម។ សម្រាប់រង្វាន់ធំពួកគេមាន ឱកាសដើម្បីចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅថ្នាក់តំបន់មួយនៅឯ Spikes Asia 2014 ។