សិក្ខាសាលាតារាសាស្ត្រអន្ដរជាតិ

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) និងធ្វើសិក្ខាសាលាតារាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃទី 12 ខែមករា ខាងមុខនេះ។ សូមកុំអោយខកខាន !