សង្គមល្អនិងការចាប់ផ្ដើម

ដូច​​​ដែល​យើងបាន​ពន្យល់​​រួច​​ហើយ​​នៅក្នុង Geeks នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ហើយ​យើង​ផ្តោត​ទៅ​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ប៉ុន្តែ​យើង​ក៏​ពិត​ជា​រំភើប​ខ្លាំង​អំពី​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​សង្គម​ល្អ​។
​យើង​ហៅថា “សង្គម​ល្អ​” ជា​ស្ពាន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ឬ​ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ដើម្បី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​សង្គម​។ គម្រោង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធន​ធាន​បច្ចេកវិទ្យា​សម្រាប់​គោល បំណង​សាមគ្គីភាព​ឬ​ការ​អប់រំ​ណា​មួយ​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជាការចាប់ផ្តើមនៃសង្គមដ៏ល្អ ។

ដូច្នេះសូម​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជាមួយ​នឹង​ការចាប់ផ្ដើម​សង្គមល្អ​ដោយបង្កើត​គម្រោង​មួយ​ដើម្បី​​ធ្វើ​សិក្ខាសាលាស្តីអំពី​សង្គមដ៏ល្អ​​​។ គម្រោង​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ការ​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​​ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ចំ​នេះ​ដឹង​របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៏​គំនិត​ផ្តោ​ត​លើសង្គម​ដ៏ល្អ។​ អ្នកចូលរួមអាច​មាន​គំនិត​​ទទួល​បាន​​ពី​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​លើ​របៀប​ដើម្បី​អនុវត្ត​គម្រោង​និង​ការ​ផ្ដល់​មូលនិធិ​របស់​ពួក​គេ​។ ដូច​ដែល​ពួក​គេ​បាន​និយាយ​ថា ”មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​ចាប់ផ្តើម​ជាមួយនឹង​គំនិត​មួយ​។ វា​ជា​អ្វី​ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ដែល​អាច​មាន​ន័យ​ថា​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ការ​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគជ័យ​និង​បរាជ័យ “។ ក្នុង​ឱកាស​នេះ​សិក្ខាសាលា​ចាប់ផ្ដើម​ធ្វើអោយមានការ​វិភាគ​ពីជំហាននីមួយៗនៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៏ការ​ចាប់ផ្តើម​និង​ជួយ នាំ​យក​អ្វី​ទៅកាន់​កម្រិត​បន្ទាប់។

ភាព​ជា​ដៃ​គូ​និង​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​មួយ​រវាង​ប​ច្ច​ក​វិទ្យា​ច្នៃ​ប្រឌិត​និង​ភាព​ជា​សហគ្រិននេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹងមានការ​លើក​កំពស់​ការ​យល់ដឹង​ស្តី​ពី​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ដ៏​ល្អ​។