ទូរស័ព្ទ SAMSUNG GALAXY WIN

ទូរស័ព្ទនេះត្រូវបានគេ​ប្រកាសលក់នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ Samsung Galaxy Win ​​បានបើក​សម្ពោធ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លង​ទៅនេះ ។

ទូរស័ព្ទនេះត្រូវ​បានគេចាត់​ថ្នាក់ជា​​ទូរស័ព្ទថ្នាក់កណ្តាល ទូរស័ព្ទនេះ​​អាច​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាមួយ​នឹង​ទូរស័ព្ទ​​ផ្សេង​ទៀតដែលមានតំលៃទាប​ដែល​មាន​គុណភាព​ល្អជាមួយនិង​តំលៃ​សមរម្យ ។

Geeks នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹងត្រួតពិនិត្យ​នូវ​ចំណុច​ខ្លាំង​និងចំនុច​ខ្សោយ របស់ ​​ Samsung Galaxy Win ​:

Samsung Galaxy Win