ព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារឌីជីថលឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកវិជ្ជានៅប្រទេសសិង្ហបុរី

Ad:Tech គឺ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែល​កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​បាន​ផ្តោ​ត​អារម្មណ៍​លើវិស័យ​ទីផ្សារ​ឌីជីថល ​។

ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​នឹង​ជា​កន្លែង​ដើម្បី​និយាយ​អំពី​និន្នាការ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ថ្មី​ដែល​ប្រមូល​បាន​មក​ពី​ស្ថាប័ន​នាំមុខ​គេ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទីផ្សារ​ឌីជីថល​។

ខាងក្រោម​នេះ​ការ​បង្ហាញ​វីដេអូ​ស្តីព្រឹត្តិការណ៍​ក្នុងឆ្នាំ201​​2 ​: