តើអ្នកស៊ប់នឹងបច្ចេកវិទ្យាឬគ្រាន់តែចូលចិត្តស្រាវជ្រាវពីបច្ចកវិទ្យានៅកម្ពុជា ?

ខណៈ​ពេល​ដែលមាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​សួរ​យើង​ថា​តើ​យើង​ជា “អ្នកស៊ប់នឹងបច្ចេកវិទ្យា​” ឬគ្រាន់តែ “ចូលចិត្តស្រាវជ្រាវពីបច្ចកវិទ្យា” យើង​បាន​រក​ឃើញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​នេះ​ដើម្បី​ណែនាំអំពីក្រាបពត៌មានដោយ​ក្រាបពត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាងមនុស្សដែលស៊ប់នឹង បច្ចេកវិទ្យា (Geeks) និងមនុស្សចូលចិត្តស្រាវជ្រាវពីបច្ចកវិទ្យា (Nerds) ។

ទោះជា​យ៉ាង​ណា​សូម​អានក្រាបពត៌មានខាងក្រោម​ដែលពោរពេញដោយភាពរីករាយ​​ហើយ​យើង​សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​នឹង​រីករាយ​ជាមួយ​វា​ផង​ដែរ ​!