ព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានគេដាក់ឱ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2013

Be Launch​ ជាស​ន្និ​សិ​ទស្តីពីប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​និងការ​ចាប់ផ្ដើម​ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​។

ជា​ធម្មតា​ប្រភេទ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​គឺ​តែងតែ​ជា​ពេល​វេលា​មួយ​ដ៏​ល្អ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​និន្នា​កា​រ​​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ពេល​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជា​ថ្មី​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏​អស្ចារ្យ​។

​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​នៅ​ក្នុងប្រទេស​ជប៉ុន និងនៅក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌាផង​ដែរ ។​សូមមើលវីដេអូខាងក្រោម​​:

សូមមើលវីដេអូ​នៅឆ្នាំ 2012​​ ​: